• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

           Inschrijving

 • Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot opzegging.
 • Inschrijving dient schriftelijk te geschieden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Door het indienen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Dansschool Dolores en gaat u de verplichting aan tot betaling van de contributie per maand.
 • Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist. De handtekening geldt ook voor ontvangst van de huisregels.
 • Bij inschrijving kan een keuze worden gemaakt uit verschillende abonnementsvormen, te weten: een maandabonnement, kwartaalabonnement, halfjaarabonnement. De leskaart dient dan te worden meegebracht.
 • Bij het zoekraken van de leskaart heeft u geen controle meer over de verschuldigde maand (en) en dient u zich te houden aan de administratie.
        Betalingen
 • Voor het lidmaatschap is de deelnemer eenmalig borg, en administratie kosten verschuldigd aan de Dansschool.
 • De Contributie van de eerste maand alsmede het inschrijfgeld dienen bij de eerste officiële dansles contant te worden betaald.
 • Indien de deelnemer een betalingsachterstand heeft van 1 maand dan zal het lidmaatschap geblokkeerd worden en worden openstaande betalingen over gedragen aan het incassobureau. Hierbij zullen alle bijkomende incassokosten voor rekening komen van de deelnemer. Zodra alle openstaande betalingen voldaan zijn, dan zal het lidmaatschap geactiveerd worden.
 • Het overeengekomen bedrag (aan contributie) wordt betaald als de deelnemer enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de dansstudio. Uitzonderingen zijn slechts dan mogelijk als de dansstudio hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
        Uitschrijving  
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail worden opgezegd, mondelinge afspraken zijn niet bindend.
 • Een opzegging dient vóór de eerste van de eerst volgende maand ontvangen te zijn door de dansschool. Indien de opzegging niet tijdig door de dansschool is ontvangen dan zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd met een maand tot aan ontvangst van de opzegging.
 • Wanneer de deelnemer zich na opzegging weer wenst in te schrijven, dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan.
        Ziekte
 • Alleen bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan er in overleg met de dansschool, aan de hand van een medische verklaring, een passende regeling worden getroffen.
 • Afwezigheid wegens ziekte dient schriftelijk of via de mail worden gemeld.
 • Gemiste lessen door ziekte of vakantie kunnen niet worden ingehaald.
        Algemene regels
 • De dansschool heeft het recht met opgave van redenen de toegang tot de dansschool te ontzeggen of personen uit de dansschool te verwijderen.
 • Verwijdering uit de Dansschool geeft geen recht op restitutie van lesgeld.
 • Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan buitenstaanders of in schrift verspreiden. Bij overtreding hiervan verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 • De dansschool behoud zich het recht voor een les te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig leden voor een dansles zijn aangemeld.
 • In de zomervakantie is de maand augustus geen betaalmaand en is de dansschool gesloten. Selectie groepen die extra trainingen hebben gehad i.v.m. wedstrijden, optredens of voor de eindpresentatie, moet deze maand wel door worden betaald.
        Aansprakelijkheid
 • De Dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing van of enige schade aan spullen van het lid. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.
 • Kosten van enig ongeval schade of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de Dansschool. De Dansschool zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
         Privacy beleid
 • De dansschool respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een bestand.
 • Foto/Video Materiaal Door de jaren heen werden er tijdens lessen, bij shows en optredens meerdere foto’s/video’s gemaakt.  Wij zetten deze foto’s/video’s graag op onze site of op een Social Media Platform zoals Facebook, Instagram en YouTube. Graag zouden wij van ouders/verzorgers/leden willen weten of u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto/film materiaal van u of uw kind op bovengenoemde sites. Mocht u hierop tegen zijn, dan verzoeken wij u dit door te geven via de mail info@dansschooldolores.nl