• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
Dansschool Dolores, gevestigd aan Kerketuinenweg 63, 2544 CV  Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  27193683. Dolores Mac-Donald is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:                                                                                                                                                                    www.dansschooldolores.nl                                                                                                                                                                           Kerketuinenweg 63                                                                                                                                                                                                     2544 CV  Den Haag                                                                                                                                                                                                              Tel: 0703661630
Dolores Mac-Donald is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansschool Dolores, zij is te bereiken via info@dansschooldolores.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:                                                                                                                                                Dansschool Dolores verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam                                                                                                                                                                                                    – Geslacht                                                                                                                                                                                                                               – Geboortedatum                                                                                                                                                                                                               – Adresgegevens                                                                                                                                                                                                                – Telefoonnummer                                                                                                                                                                                                              – E-mailadres                                                                                                                                                                                                                         – Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:                                                                                                 Dansschool Dolores verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:                                                     – gegevens van personen jonger dan 16 jaar                                                                                                                                                          Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansschooldolores.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:                                                                         Dansschool Dolores verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                                                        – Het afhandelen van uw betaling                                                                                                                                                                                 – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder                                                                                                                                       – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wettelijke verplichting:                                                                                                                                                                                   Dansschool Dolores kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt voor een strafrechtelijk onderzoek.
Delen van persoonsgegevens met derden:                                                                                                                                                  Dansschool Dolores verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dansschool Dolores blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:                                                                                                                                                         U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansschool Dolores en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansschooldolores.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.     We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?                                                                                                                                                                     Wij bewaren jouw gegevens als dat noodzakelijk is, en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Dansschool Dolores hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:                                                                                                                                                                Dansschool Dolores neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dansschooldolores.nl